Zásady a podmínky zpracování osobních údajů

I. Předmět úpravy
1. Společnost BUBA VISION s.r.o., IČ: 018 01 643, se sídlem Malá 266/2, 619 00 Brno, při své činnosti zpracovává některé osobní údaje nebo je správcem osobních údajů zákazníků a dodavatelů. Tímto vám poskytuje informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

II. Správce osobních údajů
1. Správcem osobních údajů je společnost BUBA VISION s.r.o., IČ: 018 01 643, se sídlem Malá 266/2, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 96612 (dále jen „BUBA VISION s.r.o.“).
2. Společnost je možné kontaktovat písemně na adrese uvedeného sídla společnosti, elektronicky na adrese zastupovani.mb@gmail.com.

III. Účely zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem:
– plnění povinností vyplývajících ze smluv;
– plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
– komunikace se zákazníky a obchodními partnery, vč. zasílání informací potřebných pro plnění smluv;
– zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
– vymáhání právních povinností;
– sledování změn ve veřejných rejstřících vč. insolvenčního rejstříku;
– zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů.

IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Zpracovávány jsou osobní údaje uvedené níže:
– Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, , IČ, DIČ, firma, pozice ve firmě
– Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, ID datové schránky, kontaktní adresy
– Údaje o odborném zaměření: povolání, odborná specializace
– Údaje o využívání internetových služeb: IP adresy zařízení přistupujících na weby správce, a identifikátory cookies
– Další údaje: číslo účtu, přehled obchodování, případně údaje související s vymáháním pohledávek (přehled exekucí, majetku)

2. Společnost BUBA VISION s.r.o. osobní údaje získává od subjektů údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní a živnostenský rejstřík) a osobní údaje nenakupuje ani neprodává.

V. Zasílání obchodních sdělení

1. BUBA VISION s.r.o.využívá kontaktní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, které se týkají oboru podnikání BUBA VISION s.r.o.
2. Každý zákazník může vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení kliknutím na odkaz v emailu nebo na kontaktních údajích dle článku II. těchto podmínek.
3. Pokud zákazník vyjádřil nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení před účinností těchto podmínek, nebudou obchodní sdělení ani nadále zasílána.
4. Zasílání obchodních sdělení lze obnovit kontaktováním svého obchodního zástupce nebo na dalších kontaktních údajích dle článku II. těchto podmínek.

VI. Příjemci osobních údajů
1. K osobním údajům mohou mít přístup tyto kategorie příjemců:
-oprávnění pracovníci společnosti BUBA VISION s.r.o.
– daňový poradce, účetní, právní zástupce a další odborní konzultanti;
– dopravci;
– správci interních systémů společnosti, poskytovatelé služeb v souvislosti s provozem webů a interních systémů.
– certifikační společnosti
3. Osobní údaje jsou předávány jen v nezbytném rozsahu, a pokud je to potřebné. Ochrana osobních údajů je zajištěna uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů, o mlčenlivosti nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.
4. Při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

VII. Důvody zpracování
1. BUBA VISION s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů:
– plnění smlouvy;
– plnění právní povinnosti;
– platný souhlas se zpracováním osobních údajů.
– oprávněný zájem;
2. Oprávněný zájem BUBA VISION s.r.o. na zpracování osobních údajů je dán zejména v těchto případech:
– Ochrana důležitých práv BUBA VISION s.r.o. vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv,;
– Ochrana majetku BUBA VISION s.r.o.;
– Vymáhání případných pohledávek;
– Zasílání obchodních sdělení, tj. nabízení nákupních příležitostí a služeb;

VIII. Doba zpracování osobních údajů
1. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného vztahu a dále po dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů (pokud příslušné právní předpisy nestanoví lhůtu delší). Jestliže probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu, bude ukončeno, jakmile oprávněný zájem pomine.
2. V případě zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu, považuje se souhlas za udělený na dobu 5 let.

IX. Práva zákazníků
1. Ve vztahu k prováděnému zpracování vašich osobních údajů společností BUBA VISION s.r.o. máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Ad a) Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může naše společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Ad b) Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Ad c) Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo nám to ukládá zákonná povinnost.
Ad d) Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Ad e) Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
2. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na kontaktní adrese uvedené v čl. II tohoto dokumentu.
3. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.ooou.cz)

X. Cookies
1. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče uloženy do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného koncového zařízení. Webové stránky užívají cookies pro zajištění své funkcionality, ke zvýšení komfortu zákazníka, k analýze provozu a návštěvnosti a k reklamním aktivitám. Cookies vytvořené užitím našich stránek mohou být zpřístupněné třetím stranám.
2. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat a jejich ukládání zakázat.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré subjekty údajů se v těchto podmínkách týkají zákazníků a dodavatelů
2. Tyto podmínky zpracování osobních údajů platí od 1.4.2020